اخبار
HtmlNoArticles

اولین جلسه شورای توسعه وتحقیقات بالینی  درتاریخ 6/8/1397 در محل سالن جلسات بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره) برگزار گردید دراین جلسه مصوب گردید اعضای شورای توسعه تحقیقات دبیر ورئیس شورا مشخص گردد.

جستجو