طراحی سایت

واحد توسعه پژوهشهای بالینی در آبان ماه سال 1396 در بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایلام، درجهت ارتقاء توانمنديهای پژوهشی اعضاء محترم هیات علمی، راه اندازی شد.


مسئول مرکز توسعه تحقیقات بالینی : خانم گلناز اعظمی
آدرس: آدرس: ایلام - میدان شهید کشوری - تپه شاهد- کد پستی 6931934833

شماره تماس :

08433338228

08433338129

08433338127

امید است مطالب ارائه شده دراين سايت موجب تسهيل كارمراجعین گردد.

شما می توانید جهت مشاهد برنامه وساعات مشاوره واحد
به قسمت برنامه و ساعات مشاوره مراجعه نمایید.
مراجعه فرمائید.

جستجو