شماره: 39303
1401/04/26
ارتباط اختلال در تعادل فسفات سرم با مرگ و میر بیماران کووید-19؛ موضوع مقاله ای جدید از محققان واحد توسعه تحقیقات و بیمارستان شهید مصطفی خمینی
ارتباط اختلال در تعادل فسفات سرم  با مرگ و میر بیماران  کووید-19؛ موضوع مقاله ای جدید از محققان  واحد توسعه تحقیقات و بیمارستان شهید مصطفی خمینی

 در این مطالعه با بررسی 1349بیمار بستری در بیمارستان مصطفی خمینی، میزان فسفات سرم در حین پذیرش و رابطه آن با مرگ و میر بیماران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که 8.2 درصد کل نمونه دارای اختلال الکترولیتی فسفات در حین پذیرش بودند که از بین این موارد 45 درصد  در بخش ویژه بستری شدند.. همچنین بین هایپرفسفاتمی و مرگ بیماران کووید19 رابطه معنی داری دیده شد به طوری که شانس مرگ در بیماران هایپرفسفاتمی1.73 برابر افراد با سطح نرمال فسفات سرم بود.

مقاله فوق با همکاری تیمی از محققان شامل دکتر هادوی، دکتر تقی نژاد، دکتر شفیعی، دکتر بسطامی نژاد، دکتر کفاشیان، دکتر احمدی و دکتر مظفری در مجله International Journal of Endocrinology and Metabolism  با نمایه ISI و PUBMED منتشر گردیده است.

 

لینک مقاله 

حق انتشار محفوظ است ©