شماره: 38612
1401/03/23
انتخاب مقاله دکتر تقی نژاد از واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان خمینی جهت ارائه به صورت سخنرانی در همایش ملی «آموزش و مراقبت جامع نگر در پاندمی کرونا» در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
انتخاب مقاله دکتر تقی نژاد از واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان خمینی جهت ارائه به صورت سخنرانی  در همایش ملی «آموزش و مراقبت جامع نگر در پاندمی کرونا» در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 این همایش در تاریخ های 25 و 26  از سوی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی دانشگاه ع. پ. اصفهان برگزارمی گردد. مقاله ارسالی از سوی  واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان مصطفی خمینی  با عنوان «رضایت‌ ناشی از شفقت ورزی، فرسودگی و استرس ثانویه به تروما در پرستاران ایرانی خط مقدم مبارزه با کووید-19: مطالعه توصیفی- مقطعیِ چندمرکزی» جهت ارائه به صورت سخنرانی مورد پذیرش قرار گرفت. 

 

لینک همایش 

لینک شرکت در همایش -بخش سخنرانی

 

حق انتشار محفوظ است ©