X

فضای فیزیکی واحد

 واحد توسعه بالینی بیمارستان مصطفی خمینی در طبقه دوم بیمارستان در انتهای بخش داخلی زنان قرار گرفته است و دارای فضایی جهت برگزاری جلسات می باشد . واحد دارای دسترسی به کتابخانه بیمارستان و در مجاورت معاونت پژوهشی قرار دارد.