X

شیوه ی درج افیلیشن واحد توسعه تحقیقات بالینی

نحوه درج صحیح افیلیشن واحد توسعه تحقیقات بالینی

نحوه نگارش نام واحد در مقالات فارسی.

واحد توسعه تحقیقات بالینی، مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

نحوه نگارش نام واحد در مقالات لاتین:

Clinical Research Development Unit, Shahid Mostafa Khomeini Hospital, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.

 

نحوه نگارش تقدیر و تشکر از خدمات ارائه شده در واحد:

- نویسندگان برخود لازم می دانند از واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی دانشگاه علوم پزشکی ایلام جهت ( ارائه مشاوره و.....)  تقدیر و تشکر نمایند.

 - از واحد حمایت از توسعه ی تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی  وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایلام جهت ارائه مشاوره و راهنمایی در اجرای  این تحقیق تقدیر و تشکر بعمل می آید.

- The research team expresses gratitude to the Clinical Research Development Unit, Shahid Mostafa Khomeini Hospital, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.

 

فایل ورد افلیشین