شماره: 31228
1399/08/18
انتشار مقاله"کیس ریپورت" دیگر توسط واحد توسعه و تحقیقات بالینی با رویکرد مبتنی بر شواهد
 انتشار مقاله"کیس ریپورت" دیگر توسط واحد توسعه و تحقیقات بالینی با رویکرد مبتنی بر شواهد

واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهر ایلام بار دیگر با هدف توسعه ی عملکرد مبتنی بر شواهد (Evidence Based Practice) کیس ریپورت نادری را در مجله scopus منتشر کرد.

Menorrhagia in Women After the Administration of Novel Oral Anticoagulants, Like Rivaroxaban: A Case Report
 

حق انتشار محفوظ است ©