شماره: 30507
1399/06/24
چاپ مقاله"review article" توسط محققین واحد توسعه و تحقیقات بالینی
چاپ مقاله"review article" توسط محققین واحد توسعه و تحقیقات بالینی

پژوهشگران واحد توسعه و تحقیقات بالینی مقاله مروری خود را در مجله Iran J Psychiatry چاپ نمودند.

file:///C:/Users/user/Downloads/1895-Article%20Text-5681-2-10-20200913.pdf

حق انتشار محفوظ است ©