شماره: 30434
1399/06/19
چاپ مقاله "نامه به سردبیر "توسط واحد توسعه و تحقیقات بالینی
چاپ مقاله "نامه به سردبیر "توسط واحد توسعه و تحقیقات بالینی

واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی مقاله "نامه به سردبیر" خود را در مجله International Journal of Preventive Medicine چاپ نمود.

http://www.ijpvmjournal.net/temp/IntJPrevMed111100-1582238_042342.pdf

حق انتشار محفوظ است ©