شماره: 29963
1399/05/21
انتشار مقاله"کیس ریپورت" توسط واحد توسعه و تحقیقات بالینی
انتشار مقاله"کیس ریپورت" توسط واحد توسعه و تحقیقات بالینی

واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهر ایلام بار دیگر با هدف توسعه ی عملکرد مبتنی بر شواهد (Evidence Based Practice) کیس ریپورت نادری را در مجله ISI منتشر کرد..

Recovery of severely ill COVID-19 patients by intravenous immunoglobulin (IVIG) treatment: A case series

حق انتشار محفوظ است ©