رديف

عنوان گارگاه

تاریخ برگزاری

تعداد كل شركت گنندگان

ساعت برگزاری

1

روش تحقیق و پروپوزال نویسی مقدماتی

23/2/1397(ب.امام)

11 نفر

2 ساعت

2

جستجوی منابع 1

8/7/97(ب.مصطفی)

17نفر

2 ساعت

3

جستجوی منابع 2

15/7/97(ب.مصطفی)

18/7/97(ب. امام)

21 نفر

13 نفر

2 ساعت

2 ساعت

4

پروپوزال نویسی

25/7/97(ب. امام)

22/7/97(ب.مصطفی)

15 نفر

22 نفر

2 ساعت

2 ساعت

5

سامانه نوپا

9/7/97(ب.مصطفی)

18 نفر

2 ساعت

6

ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت

30/7/97(ب.مصطفی)

16 نفر

2 ساعت

7

مدیریت فرآیندهای آموزشی

3/8/97(ب.مصطفی)

19 نفر

2 ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جستجو