کارگاه های برگزار شده

رديف

   

عنوان گارگاه

تاریخ برگزاری

تعداد كل شركت گنندگان

ساعت برگزاری

1

   

جستجوی منابع 1

8/7/97

17نفر

2 ساعت

2

   

جستجوی منابع 2

15/7/97

 

21 نفر

 

2 ساعت

 

3

   

پروپوزال نویسی

 

22/7/97

 

22 نفر

 

2 ساعت

4

   

سامانه نوپا(.ppt)

9/7/97

18 نفر

2 ساعت

5

   

ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت

30/7/97

16 نفر

2 ساعت

6

   

مدیریت فرآیندهای آموزشی

3/8/97

19 نفر

2 ساعت

7

   

جستجوی منابع

7/11/ 98

38 نفر 

4 ساعت

8

   

پروپوزال نویسی

18/8/98

15 نفر

2 ساعت

9     کارگاه endnote 16/8/98 20 4 ساعت
10     کارگاه جستجوی منابع  17/7/98 29 4 ساعت