طراحی سایت
Text/HTML

مشاورین محترم واحد توسعه پژوهشهای بالینی:


ردیف

نام و نام خانوادگی مشاور

نوع مشاوره

مقطع و مدرک تحصیلی

محل اشتغال 

1

دکتر کوروش سایه میری

آمار و اپیدمیولوژی phd آمار زیستی معاونت تحقیقات

2

دکتر خیرالله اسدالهی

آمار و اپیدمیولوژی phd اپیدمیولوژی معاونت آموزشی

3

دکتر علی خورشیدی

آمار و اپیدمیولوژی phd بهداشت معاونت آموزشی

4

دکتر سبحان غفوریان

مقاله نویسی phd میکروب شناسی معاونت آموزشی

5

خانم دکتر اشرف دیرکوند مقدم

مقاله نویسی phd by Research  معاونت آموزشی

6

خانم رحمتی 

آمار و اپیدمیولوژی  ارشد اپیدمیولوژی دانشگاه 

7

خانم یزدانی

آمار  ارشد آمار زیستی دانشگاه

8

خانم شیری

آمار ارشد آمار زیستی دانشگاه
خانم ناصری  آمار  ارشد آمار زیستی  دانشگاه 
جستجو