نام و نام خانوادگی: الهام شفیعی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری اپیدمیولوژی

CV

researchgat

شماره تماس: 08433330110

ایمیل آکادمیک: shafiei-e@medilam.ac.ir