مشخصات اعضای هیئت علمی واحد توسعه و تحقیقات بالینی

ردیف

نام و نام خانوادگی

فوق تخصص

تخصص

وضعیت استخدامی

رتبه دانشگاهی

1

علی شریفی

در حال تحصیل فوق غدد

بیماریهای داخلی

هیئت علمی رسمی

استادیار

2

غلامرضا نوری

در حال تحصیل فوق تخصص گوارش

بیماریهای داخلی

هیئت علمی رسمی

استادیار

3

الهام باستانی

 

بیماریهای داخلی

هیئت علمی پیمانی

استادیار

4

طیبه جمشید بیگی

 

بیماریهای داخلی

هیئت علمی پیمانی

استادیار

5

مسعود مامی

فوق تخصص گوارش بالغین

بیماریهای داخلی

هیئت علمی (ضریب k)

استادیار

6

قباد آبانگاه

فوق تخصص گوارش بالغین

بیماریهای داخلی

هیئت علمی رسمی

دانشیار

7

شاهین شهبازی

فوق تخصص گوارش بالغین

بیماریهای داخلی

هیئت علمی پیمانی

استادیار

8

بهاره غیاثی

فوق تخصص نفرولوژی

نفرولوژی

هیئت علمی پیمانی

استادیار

9

رضا اسد زاده

فوق تخصص نفرولوژی

بیماریهای داخلی

هیئت علمی رسمی

استادیار

10

نسرین بازگیر

فوق تخصص روماتولوژی

بیماریهای داخلی

هیئت علمی پیمانی

استادیار

11

مرضیه هادوی

فوق تخصص غدد

بیماریهای داخلی

هیئت علمی پیمانی

استادیار

12

امیرحسین قانونی

فوق تخصص غدد

بیماریهای داخلی

هیئت علمی (ضریب k)

استادیار

13

زهرا خلیقی

مسمومیت

مسمومیت

هیئت علمی پیمانی

استادیار

14

حسن نورمحمدی

فوق تخصص خون و سرطان

بیماریهای داخلی

هیئت علمی رسمی

استادیار

15

آریوبرزن رحمتیان

 

مغز و اعصاب

هیئت علمی (متعهدین خدمت)

استادیار

16

فرهاد مدارا

 

مغز و اعصاب

هیئت علمی (متعهدین خدمت)

استادیار

17

علی نظری

 

عفونی

هیئت علمی (متعهدین خدمت)

استادیار

18

جلیل فیضی

 

عفونی

هیئت علمی پیمانی

استادیار

19

سمیرا میس قوام

اکو

قلب و عروق

هیئت علمی پیمانی

استادیار

20

عسگر صوفی نیا

 

قلب و عروق

هیئت علمی رسمی

استادیار

21

عباس قیصوری

 

فوق تخصص ریه

بیماریهای داخلی

هیئت علمی رسمی

استادیار

22

علیرضا اسماعیلی

فوق تخصص خون و سرطان

بیماریهای داخلی

ضریب K

استادیار

23             روح الله همتی    قلب    قلب و عروق    هیئت علمی    استادیار 
 24   رضا ولیزاده   فوق تخصص  روانپزشک  هیئت علمی رسمی  دانشیار 
 25       نورالله یادگاری  فوق تخصص   روانپزشک هیئت علمی متعهد خدمت استادیار
 26   فیروز بالاوندی  دکتری تخصصی   قلب و عروق  هیئت علمی ضریب کا  استادیار
 27 الهام محمدیاری  دکتری تخصصی   قلب و عروق  هیئت علمی ضریب کا استادیار
 28 بهزاد بدخش  دکتری تخصصی   گوارش   هیئت علمی رسمی   استادیار 

 

لینک اعضای شورای پژوهشی در سامانه علم سنجی

جناب آقای دکتر غلامرضا کلوندی (معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه)

جناب آقای دکتر محمدرضا کفاشیان(مدیر محترم پژوهش دانشگاه )

سرکار خانم دکتر الهام باستانی( ریاست محترم بیمارستان شهید مصطفی خمینی(رئیس شورای پژوهشی)

جناب آقای دکتر مرتضی حسین زاده(معاونت محترم پژوهشی دانشکده پزشکی)

جناب آقای دکتر عباس قیصوری معاونت آموزشی بیمارستان شهید مصطفی خمینی 

سرکار خانم دکتر الهام شفیعی معاونت پژوهشی بیمارستان شهید مصطفی خمینی (دبیر شورای پژوهشی)

جناب آقای دکتر علی نظری ( مدیر محترم گروه عفونی)

جناب آقای دکتر فرهاد مدارا( مدیر محترم گروه نورولوژی)
سرکار خانم دکتر بهاره غیاثی( مدیر محترم گروه داخلی)
سرکار خانم دکتر سمیرا میس قوام (مدیر محترم گروه قلب)
سرکار خانم دکتر زهرا خلیقی ( مدیر محترم گروه مسمومیت)

سرکار خانم دکتر نسرین بازگیر(مدیر محترم روماتولوژی)