قوانین و مقررات واحدهای توسعه و تحقیقات بالینی

 

با احترام  خواهشمندیم کلیه مقالات و گزارش پایانی طرحها و پایان نامه هایی که ازمشاوره های واحدتوسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی و امکانات این مرکز جهت پژوهش خود  بهره مند می شوند در قسمت تقدیر و تشکر از خدمات واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی تقدیر و قدردانی نمایند .

 

با تشکر

واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی