صورتجلسات شورای پژوهشی

اولین جلسه شورای پژوهشی در تاریخ 6/8/97

.jpg

اولین جلسه شورای پژوهشی سال 98

doc