خدمات

خدمات مرکز شامل:

- مشاوره طراحی پژوهش

- مشاوره آمار و اپیدمیولوژی

- مشاوره مقاله نویسی(انگلیسی و فارسی)

- تصحیح مقالات (فارسی و لاتین )

- ورود دیتا در نرم افزارهای آماری SPSS و Excel وآموزش به افراد متقاضی

- طراحی جداول و نمودارهای مورد نیازمقالات

- امکانات اینترنت به صورت on line

- راهنمایی درخصوص ارسال مقالات به ژورنالهای معتبر

- E- mail و attach فایلهای مورد نیاز اساتید، Search تخصصی و آموزش دراین زمینه به افراد متقاضی

- مشاوره در زمینه تهیه اسلاید و عکس