برنامه هفتگی فعالیت های واحد مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی در سال 1396

مشاوره طراحی پژوهشی،شنبه ها (ساعت 12-10): دکتر علی خورشیدی

مشاوره آمار و اپیدمیولوژی، دوشنبه ها (ساعت 12-10): دکتر خیرا.. اسدالهی

مشاوره مقاله نویسی چهار شنبه ها (ساعت 12-10): دکتر سایه میری

 

جستجو