اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 18 آبان 1399
انتشار مقاله اورژینال توسط محققان واحد توسعه و تحقیقات بالینی در مجله "Trauma Monthly"

  انتشار مقاله اورژینال توسط محققان واحد توسعه و تحقیقات بالینی در مجله "Trauma Monthly"

امتیاز: Article Rating

 

محققان واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان شهید مصطفی Original Article را در مجله Trauma Monthly" منتشر نمودند.

Adherence to Professional Code of Ethics from Emergency Medical Technicians and Their Patient's Perspective: A CrossSectional Study

اشتراک گذاری
تصاویر
  • انتشار مقاله اورژینال توسط محققان واحد توسعه و تحقیقات بالینی در مجله "Trauma Monthly"
ثبت امتیاز